HOW TO ORDER
 
(Next day delivery)

             
1. เลือกสินค้าที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม "Add to Cart"
 
2. ตรวจสอบรายการสั่งซื้อ แล้วกดปุ่ม "Proceed to checkout"
3. กดปุ่ม "Guest checkout"
4. กรอกข้อมูล ที่อยู่ในการติดต่อและการจัดส่งสินค้า 
5. เลือกช่องทางการชำระเงิน ชำระผ่านบัญชีธนาคาร 
 
 
6. ติ๊กที่ช่องสี่เหลี่ยมเพื่อยอมรับเงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้า และกดปุ่ม Order confirmation
 
 
7. กดปุ่ม "Inform payment" 
 
8. กดปุ่ม "Upload File"  เพื่อแนบสลิปยืนยันการชำระ
 
9. กดปุ่ม "Inform payment"  เพื่อยืนยันอีกครั้ง (กรุณาตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อของท่านผ่านทางอีเมล)